สาระทันกาล


ประมวลภาพสยามสามไตร

     - ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่รั้วโรงเรียนสยามสามไตร ครบรอบ 39 ปี ย่างเข้าปีที่ 40


นักเรียนปัจจุบัน

     - องค์ความรู้ที่ 1 มนุษย์ ในฐานะที่เป็นชีวิต ทั้งกาย และใจ ในฐานะที่เป็นบุคคล มีส่วนร่วมอยู่ในสังคม และธรรมชาติแวดล้อม


     - องค์ความรู้ที่ 2 สังคม ผู้คน วัฒนธรรม ค่านิยมที่แวดล้อม


     - องค์ความรู้ที่ 3 ธรรมชาติ มีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เรียกว่าระบบนิเวศ


     - องค์ความรู้ที่ 4 เทคโนโลยี เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงความเป็นไปในโลก


ศิษย์เก่า

     - บอกเล่าเรื่องราว ความประทับใจ ความสำเร็จ สู่สาธารณะชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง


บุคลากร

     - ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแก่ลูกศิษย์