สาระทันกาล

คณะครูอาสาโรงเรียนสยามสามไตร ร่วมจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับเด็กๆ ปีที่ 8 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา (1 คืน 2 วัน) ณ อาคารปฏิบัติธรรม มูลนิธิมายา โคตมี นำโดยพระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ และพระสงฆ์จากวัดสุนันทวนาราม ขออนุโมทนาบุญทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอบรม และอนุโมทนาบุญเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วม ณ ที่นี้ 
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และงานแต่งงานในภาพอาจจะมี 12 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เด็กนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมกันใส่บาตร สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลลอยกระทงกับครอบครัวสยามสามไตร
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางโรงเรียนสยามสามไตร ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภากร ปทุมรัตนาธาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับเชิญเข้ามาให้ความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมชั้น 4 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ในเรื่อง "ความสำคัญและวิกฤตการณ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปัจจุบันที่ส่งผลในอนาคต" เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจองค์รวมของระบบชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกันของป่าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ และมนุษย์ ช่วยปลูกจิตสำนึกความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ (ที่นับวันจะลดน้อยลง) สู่หัวใจของเยาวชนไทย ขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภากร ตลอดจนกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นอย่างสูงอีกครั้ง ณ ที่นี้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มคณะโรงเรียนสยามสามไตร ค่ายต่างประเทศ หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภปร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และ ชุด สก. (โน้ตเสียงปาฬิ) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮี สาธารณรัฐอินเดีย ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ณ ที่นี้ 🙏🇹🇭️😊 The First Enshrinement Edition of the Sajjhāya Tipitaka for the Republic of India 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1500 น. ณ กรุงนิวเดลฮี นายชุตินธร และ ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ เอกอักครราชทูตไทยและภริยา ได้กรุณาให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และคณะประมาณ 40 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้อุปภัมภ์การจัดพิมพ์ และผู้สร้างสรรค์สิทธิบัตรเลขที่ 46390 เรื่อง การแบ่งพยางค์การจัดพิมพ์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล ตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกสากล ในโอกาสที่เดินทางจาริกมาเพื่อเข้ามอบพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภปร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และ ชุด สก. (โน้ตเสียงปาฬิ) ชุด 80 เล่ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียงพิมพ์ด้วย สัททอักขะระ-ปาฬิ (Pāļi Phonetic Alphabet) ในทางภาษาศาสตร์ และ สัททสัญลักษณ์ (Pāļi Notation) ในทางดุริยางคศาสตร์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระธัมมทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นชุดปฐมฤกษ์ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในพิธีมอบ คณะนักเรียนโรงเรียนสยามสามไตร ซึ่งร่วมจาริกในหลักสูตรต่างประเทศมาสังเวชนียสถาน นำโดย ม.ล. ผกามาลย์ เกษมศรี ได้แสดงการอ่านออกเสียงสัชฌายะ ในชุด ภ.ป.ร. และ ชุด ส.ก. ดังกล่าว เป็นปาฬิภาสา พระธัมมบท 10 บท พร้อมด้วยภาคแปลเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร่วมกับข้าราชการสถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮีด้วย บันทึกภาพ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮี สาธารณรัฐอินเดีย การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุดนี้ เป็นการจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการสร้างโดย คุณกุลณี อิศดิสัย และ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสืบค้นเบื้องต้นเพื่อการศึกษาทั้งภาพและเสียงได้ทาง Streaming Media ที่ sajjhaya.orgในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่มไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
สยามสามไตร PLAYGROUP @โรงเรียนสยามสามไตร สุขุมวิท 89/1 (BTS บางจาก/อ่อนนุช) ขอเชิญชวนคุณแม่-คุณลูกเข้าร่วมการเรียนรู้ ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนทั้งด้านทักษะร่างกาย และกระบวนการคิด ด้วยการเรียนที่สนุก หลากหลาย เช่น >>เข้าฐานออกกำลังกาย / ฐาน Sensory (กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – ความสมดุลสมองสองซีก – ความสัมพันธ์มือตา - ผัสสะ ฯลฯ) >>ภาษาธรรมชาติจากนิทาน / เพลง / กลอน (ฝึกการฟัง - คิด – วิเคราะห์ - จินตนาการ) >>งานศิลปะ เล่นน้ำ เล่นทราย หรือกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำเองเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก / ความสัมพันธ์ มือ – ตา และความคิดสร้างสรรค์ >>ดนตรี จากครูสอนดนตรี ได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีของจริง / ร้องเพลง / เต้น ทั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนในแนวทาง สยามสามไตรอันได้แก่วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรมชาติ โดยเด็ก ๆ จะได้ซึมซับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงาม เช่น การทำกิจกรรมไตรรงค์ (เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ) / วิทิสาสมาธิ / วินัย / การกินเป็น อยู่เป็น อย่างสมวัย เป็นต้น **หมายเหตุ: รับนักเรียนทั่วไปตั้งแต่อายุ 1.6 – 3.2 ปี จัดสอนทุกวัน อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 9.30 – 11.30 น. (+)ราคาต่อครั้ง 450บ. แพคเกจ 5 ครั้ง 1500บ. (หมดอายุภายใน 30 วัน) >>ติดต่อ/สมัคร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. โทร 081-303-2111, 02–331-6258 (-60) 👉เชิญชวนเข้าห้อง Line เพื่อรับข่าวสารที่นี่ค่ะ👉 https://line.me/R/ti/g/QeTdUtZHUdในภาพอาจจะมี ข้อความค่ายต่างประเทศ รุ่นที่ 11 จาริกบุญ จารึกธัมม์ ณ แดนพุทธภูมิ หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 - 18 พ.ย. 2561 โดยครั้งนี้คณะนักเรียนและครอบครัวจะได้ร่วมมหากุศล อัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ) ซึ่งจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนวิถีชีวิตการอยู่ค่ายปะขาว (ภาพสัปดาห์แรก) นอกจากเด็กๆ จะต้องฝึกฝืนตนเองให้ปฏิบัติตามวิถีของวัดป่าให้ได้แล้ว เด็กๆ ยังได้รับการอบรมจากคณะสงฆ์ในเรื่องสำคัญของชีวิต อาทิ การรู้จักเคารพตัวเองในการคิดการกระทำ การฝึกปฏิบัติภาวนา การท่องบทสวดมนต์ เรียนรู้วิธีและลงมือทำปนมัตถ์ (เนยกวน) ด้วยตนเอง เพื่อถวายพระสงฆ์ เรียนรู้การย้อมผ้า ออกแบบลายปักผ้าย่าม เป็นต้น เด็กๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างน่าชื่นชม ได้ฝึกตนตามหลักไตรสิกขา เป็นบุญกิริยาและเป็นความสุขในการพัฒนาตนเอง ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ คณะสงฆ์ทุกรูป ตลอดจนธรรมบริกร และขออนุโมทนาบุญคณะครูและเด็กๆ ณ ที่นี้ 🙏😊️ #ค่ายปะขาว รุ่นที่ 10 หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2561 ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งค่ายปะขาว รุ่นที่ 10 หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2561 ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี อบรมโดยพระอาจารย์หนูพรม สุชาโต เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดสุนันทวนาราม ฝึกวิถีชีวิตโดยคณะครูประจำค่าย หม่อมหลวงวราภา อุกฤษณ์ ครูรุ่งพร แย้มวงษา และครูวิศวะ สุขศรี ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ณ ที่นี้ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งบรรยากาศนิทรรศการ "อาหารและเกษตรปลอดภัยในวิถีพอเพียง" ปิดค่ายเรียนรู้คิดทำนำปัญญา ครั้งที่ 54 ระดับเด็กเล็กและอนุบาล วันที่ 19 ต.ค. 2561 ณ โรงเรียนสยามสามไตร โดยเด็กๆ นำเสนอผลจากการเรียนรู้ผ่านการทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการพึ่งพาตนเอง รู้จักดูแลตนเองและครอบครัวในเรื่องการกินอยู่ ให้มีความปลอดภัยและพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ทั้งคุณประโยชน์และคุณค่าแก่ชีวิตอย่างแท้จริง 🇹🇭️😀🥦🌽🌶️🍅 #เกษตรปลอดภัย #ผักไร้สารพิษ #เศรษฐกิจพอเพียง #สืบสานพระราชปณิธาน #อนุบาล #Daycampในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้งบรรยากาศนิทรรศการปิดค่ายดนตรีไทย ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฝึกสอนและควบคุมวงโดยว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์ (ครูเอ๋) และครูอิษฎา ภัทรปรีชาวิทย์ (ครูอ้อ) วันที่ 19 ต.ค. 2561 ณ โรงเรียนสยามสามไตร 🇹🇭️😀 #เด็กไทยภูมิใจในความเป็นไทย #ดนตรีไทย #ประถม #อนุรักษ์ความเป็นไทย #ตามรอยพระอัจฉริจภาพในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และเด็กในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มบรรยากาศนิทรรศการปิดค่ายกีฬา ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 ต.ค. 2561 ณ โรงเรียนสยามสามไตร 🇹🇭️😀 #ค่ายกีฬา #ประถม #กีฬาเป็นยาวิเศษในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งค่ายเรือใบ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ฝึกสอนโดยคณะครูฝึกทีมชาติไทยและวิทยากรสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 5 - 20 ต.ค. 2561 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งค่ายดนตรีไทย ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฝึกสอนโดยว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์ และครูอิษฎา ภัทรปรีชาวิทย์ ระหว่างวันที่ 1 - 19 ต.ค. 2561 ณ โรงเรียนสยามสามไตร 😀🇹🇭ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งค่ายกีฬา ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 19 ต.ค. 2561 ณ โรงเรียนสยามสามไตร 😀 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่มค่ายเรียนรู้คิดทำนำปัญญา ระดับเด็กเล็กและอนุบาล ครั้งที่ 54 เรื่อง "อาหารและเกษตรปลอดภัยในวิถีพอเพียง" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 19 ต.ค. 2561 ณ โรงเรียนสยามสามไตร ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังรับประทาน, กำลังนั่ง และเด็กในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และเด็กการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง และพระอาจารย์ทิพากร อริโย ในการให้ความรู้ต่อยอดความเข้าใจสู่การลงมือปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับองค์ความรู้โครงการขุดทองจากกองขยะ การปลูกผัก น้ำหมักชีวภาพและคุณค่าของเอนไซม์ ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูง ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดจากแดง ที่เมตตาให้ความรู้ สาธิตวิธีการทำงานต่อคณะครูในครั้งนี้ ในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, เด็ก และตาราง☀สยามสามไตร PLAYGROUP☀ @โรงเรียนสยามสามไตร สุขุมวิท 89/1 (BTS บางจาก/อ่อนนุช) ขอเชิญชวนคุณแม่-คุณลูกเข้าร่วมการเรียนรู้ ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนทั้งด้านทักษะร่างกาย และกระบวนการคิด ด้วยการเรียนที่สนุก หลากหลาย เช่น เข้าฐานออกกำลังกาย / ฐาน Sensory (กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – ความสมดุลสมองสองซีก – ความสัมพันธ์มือตา - ผัสสะ ฯลฯ) ภาษาธรรมชาติจากนิทาน / เพลง / กลอน (ฝึกการฟัง - คิด – วิเคราะห์ - จินตนาการ) งานศิลปะ เล่นน้ำ เล่นทราย หรือกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำเองเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก / ความสัมพันธ์ มือ – ตา และความคิดสร้างสรรค์ ดนตรี จากครูสอนดนตรี ได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีของจริง / ร้องเพลง / เต้น ทั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนในแนวทาง สยามสามไตรที่เปิดมากว่า 38 ปี อันได้แก่วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรมชาติ โดยเด็ก ๆ จะได้ซึมซับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงาม เช่น การทำกิจกรรมไตรรงค์ (เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ) / วิทิสาสมาธิ / วินัย / การกินเป็น อยู่เป็น อย่างสมวัย เป็นต้น *หมายเหตุ: รับนักเรียนทั่วไปตั้งแต่อายุ 1.6 – 3.2 ปี จัดสอนทุกวัน อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 9.30 – 11.30 น. *ราคาต่อครั้ง 450บ. แพคเกจ 5 ครั้ง 1500บ. (หมดอายุภายใน 30 วัน) ติดต่อ/สมัคร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. โทร 081-303-2111, 02–331-6258 (-60) 👉เชิญชวนเข้าห้อง Line เพื่อรับข่าวสาร/สมัครเรียนที่นี่ค่ะ👉 https://line.me/R/ti/g/QeTdUtZHUd
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็กในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม“...อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่า ไม่อย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้น้ำท่วม นี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ...” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า น้ำ ดิน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ภาพชมรมรสนิยมธรรมชาติ โรงเรียนสยามสามไตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 🇹🇭️😁🌳🌷🐦🐘🌠 #ชมรมรสนิยมธรรมชาติ #ครอบครัว #ประถม #ดูนก #ป่าไม้ #สัตว์ป่า #น้ำหนาว #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #สวนสนป่าแปก #โรงเรียนสยามสามไตรชมรมรสนิยมธรรมชาติ โรงเรียนสยามสามไตร นำนักเรียนและครอบครัว เดินทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของปีการศึกษา 2561 นำโดยอาจารย์เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 🇹🇭️😁🌳🌷🐦🐘🌠 #ชมรมรสนิยมธรรมชาติ #ครอบครัว #ประถม #ดูนก #ป่าไม้ #สัตว์ป่า #น้ำหนาว #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #สวนสนป่าแปก #โรงเรียนสยามสามไตรในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ต้นไม้, เด็ก, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กล้อง และสถานที่กลางแจ้งชมรมรสนิยมธรรมชาติ โรงเรียนสยามสามไตร นำนักเรียนและครอบครัว เดินทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของปีการศึกษา 2561 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 นำโดยอาจารย์เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ วันที่ 2 (เสาร์ 29 ก.ย. 2561) เดินศึกษาธรรมชาติ สำรวจเส้นทางสวนสนป่าแปก สังเกตร่องรอยของช้างป่า ชมกล้วยไม้ป่าและพรรณไม้หลากหลายชนิดออกดอกสวยงาม ท่ามกลางความเด่นสง่าของป่าสนสองใบ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในช่วงครึ่งวันเช้า สำหรับช่วงครึ่งวันบ่าย อาจารย์เกรียงไกรนำคณะเดินศึกษาธรรมชาติ ดูนก และสำรวจเส้นทางบริเวณลานกางเต็นท์จนถึงค่ายเยาวชน ช่วงค่ำหลังสรุปความรู้ เด็กๆ ได้ฝึกดูแผนที่ดาว นอนดูดาวของจริงซึ่งระยิบระยับเต็มท้องฟ้าต่างจากในกรุงเทพฯ ตื่นเต้นกับการได้เห็นดาวตกของจริงถึง 3 ดวง เป็นหนึ่งในความประทับใจของทริปครั้งนี้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้งงานโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 กลิ้งบุญใหญ่สู่แดนพุทธภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมกาบางนา โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ สร้างสีสันให้กับงาน อาทิ เกมตักไข่ การประมูลสินค้า ฯลฯ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติและความเมตตาจากผู้ทรงคุณมาเป็นประธาน คือ หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร คุณกอบลาภ โปษะกฤษณะ (นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ) คุณอภิราม โปษะกฤษณะ และคุณสมชาย เวชากร (ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด จำกัด มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ 🙏😊 โรงเรียนสยามสามไตรขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ทุกท่าน ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงาน ตลอดจนครอบครัวนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสยามสามไตร ผู้เป็นทั้งกำลังใจและได้ร่วมบุญกันในงานการกุศลครั้งนี้ จัดโดยคณะผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 รายได้เพื่อสนับสนุนการเดินทางจาริกบุญ ณ ประเทศอินเดีย ของหลักสูตรค่ายต่างประเทศ ปี 2561 นำโดยคณะสงฆ์วัดธรรมมงคล วัดสุนันทวนาราม ฯลฯ ซึ่งจะนำเสนอภาพให้ได้ชมในโอกาสต่อไป ขออนุโมทนาบุญทุกท่านอีกครั้ง ณ ที่นี้ ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สนามบาสเก็ตบอล, รองเท้า และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนงานโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 #กลิ้งบุญใหญ่สู่แดนพุทธภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมกาบางนา โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ สร้างสีสันให้กับงาน อาทิ เกมตักไข่ การประมูลสินค้า ฯลฯ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติและความเมตตาจากผู้ทรงคุณมาเป็นประธาน คือ หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร คุณกอบลาภ โปษะกฤษณะ (นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ) คุณอภิราม โปษะกฤษณะ และคุณสมชาย เวชากร (ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด จำกัด มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ 🙏😊 โรงเรียนสยามสามไตรขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ทุกท่าน ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงาน ตลอดจนครอบครัวนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสยามสามไตร ผู้เป็นทั้งกำลังใจและได้ร่วมบุญกันในงานการกุศลครั้งนี้ จัดโดยคณะผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 รายได้เพื่อสนับสนุนการเดินทางจาริกบุญ ณ ประเทศอินเดีย ของหลักสูตรค่ายต่างประเทศ ปี 2561 นำโดยคณะสงฆ์วัดธรรมมงคล วัดสุนันทวนาราม ฯลฯ ซึ่งจะนำเสนอภาพให้ได้ชมในโอกาสต่อไป ขออนุโมทนาบุญทุกท่านอีกครั้ง ณ ที่นี้ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็กในภาพอาจจะมี 3 คนวันที่ 20 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและครูสยามสามไตร นำโดยหม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ. เต็มสิริ เนาวรังสี (อาจารย์ตู่) ในโอกาสเกษียณอายุราชการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงอีกครั้ง ณ ที่นี้ ในความเมตตาที่มีต่อโรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งในฐานะอาจารย์นิเทศก์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกสอนทุกปี และในฐานะกัลยาณมิตรที่ร่วมสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการต่างๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาครูวิถีพุทธตามแนวทางของโรงเรียน มานับตั้งแต่ชื่อเดิม "อนุบาลหนูน้อย" จนถึง "สยามสามไตร" ในปัจจุบัน ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังรับประทานในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งประมวลภาพนิทรรศการ ในรูปแบบละคร การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ ของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในการนำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ 21 ก.ย. 2561 😄🙏🇹🇭️ #เด็กไทย #ตามรอยในหลวง #ทำดี #พอเพียง #เป็นสุข #ผลงานเด็ก #ประถม #ศิลปะ #วัฒนธรรมไทย #กรุงเทพมหานครในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และรองเท้า"นักรบคือนักรบ นักสู้แห่งกรุงศรี ตีฝ่าทัพตองอู ตายหรืออยู่ไม่สำคัญ คืนนี้จันทร์หลับไหล แหกวงในแหละวงล้อม อ้อมออกจากกรุงศรี ไปเข้าตีเมืองจันทร์" - เพลงเจ้าตาก โดยวงคาราบาว หนึ่งในการแสดงอันโดดเด่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นที่ประทับใจ สนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ในการนำเสนอความสามารถและผลการเรียนรู้ งานนิทรรศการองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวานนี้ (19 ก.ย. 2561) #รำลึกวีรกษัตริย์ไทย #สามัคคีคือพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย
ประมวลภาพนิทรรศการ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเด็กๆ ได้นำเสนอสาระด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและวิถีชีวิตของคนไทย ทั้ง 4 ภาค จากการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ 20 ก.ย. 2561 นธรรมไทยในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และรองเท้าในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และฝูงชนในภาพอาจจะมี 43 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติประมวลภาพนิทรรศการ ของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 การแสดงอันโดดเด่นในรูปแบบละครอิงประวัติศาสตร์ ที่มีทั้งความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง และสอดแทรกอารมณ์ขัน อีกทั้งลีลาประกอบเพลงที่สนุกสนาน เป็นที่ประทับใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ 19 ก.ย. 2561 ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และรองเท้าในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และผู้คนกำลังเต้นรำในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้มประมวลภาพนิทรรศการ ของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 การแสดงอันโดดเด่นในรูปแบบละครอิงประวัติศาสตร์ ที่มีทั้งความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง และสอดแทรกอารมณ์ขัน อีกทั้งลีลาประกอบเพลงที่สนุกสนาน เป็นที่ประทับใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ 19 ก.ย. 2561 ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คนในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้าวันนี้ (18 ก.ย. 2561) เป็นนิทรรศการของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การละคร การอภิปราย และการประชันความรู้ เพื่อนำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีลานหนูประถมในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังเต้นรำ, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้าในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และข้อความภาพรวมนิทรรศการ ในรูปแบบละครเชิงประวัติศาสตร์ การประพันธ์บทร้อยกรอง การเย็บปัก วาดภาพ ออกแบบอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ของพี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในการนำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ 17 ก.ย. 2561 ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนการแสดงกลองยาว ของพี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วยสร้างสีสัน ความครึกครื้น และเป็นที่ชื่นชอบใจของน้องๆ เป็นอย่างมาก ในการเปิดงานนิทรรศการองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา

ภาพรวมนิทรรศการ การแสดงกลองยาว เพลงฉ่อยประกอบละครเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และความสามารถด้านศิลปะไทย ของพี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในการนำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ 14 ก.ย. 2561ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และข้อความในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนภาพรวมนิทรรศการ ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับเด็กเล็ก นำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ 13 ก.ย. 2561ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้มภาพรวมนิทรรศการ ประจำองค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 3 และ อนุบาล 1 นำเสนอผลการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติสู่สังคม ชุมชน วัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่งานอาสาทำดีด้วยหัวใจตามรอยรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ธัมมะ ธรรมชาติ และสังคมชุมชน” ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมชมความสามารถของเด็กๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ 12 ก.ย. 2561 ในภาพอาจจะมี 8 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหารในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้าในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็กการแสดงดนตรีสากล ของพี่ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมรู้โลก ฝึกสอนและควบคุมวงโดยครู Aljul Prado ช่วงเย็นวันนี้ (4 ก.ย. 2561) ณ เวทีลานหนู โรงเรียนสยามสามไตร ในภาพอาจจะมี 1 คน, แถบ, กีตาร์ และข้อความในภาพอาจจะมี 2 คนการแสดงดนตรีไทยในสวน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 2561 ณ เวทีลานหนู ควบคุมวงและฝึกสอนโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์ (ครูเอ๋) และครูอิษฎา ภัทรปรีชาวิทย์ (ครูอ้อ) ครั้งนี้ถือเป็นการซ้อมร่วมกันของนักเรียนประถม 3 ในเพลงแขกวรเทศ (ชั้นเดียว) เพลงเต้ยโขง และเพลงเขมรกำปอ สำหรับนักเรียนประถม 4 ได้ร่วมบรรเลงในเพลงโหมโรงครอบจักรวาล เป็นอีกก้าวของการเรียนดนตรีไทย ที่นักเรียนจะต้องจดจำโน้ตเพลงให้แม่นยำและฝึกฝนฝีมืออย่างจริงจัง ก่อนที่จะขึ้นแสดงจริงในงานยุวชนคีตศิลป์ช่วงปลายปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง บรรยากาศการนำเสนอทักษะความสามารถในรูปแบบการประชันสมองประลองปรัชญาโรงเรียน องค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ช่วงเช้าวันนี้ (29 ส.ค. 2561)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความโรงเรียนสยามสามไตร ขอกราบแสดงความอาลัยอย่างยิ่ง ต่อการจากไปของคุณยายสุนันท์ บุษสาย ปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณ ผู้อุปัฏฐากวัดสุนันทวนาราม ถวายที่ดิน 500 ไร่ เพื่อสร้างวัดและเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรมในสายของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ชื่อ "วัดสุนันทวนาราม" ตั้งตามชื่อคุณยายสุนันท์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่าน สำหรับโรงเรียนสยามสามไตร วัดสุนันทวนารามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักเรียนและครอบครัว มากว่า 20 ปี คุณยายสุนันท์เสียชีวิตอย่างสงบ ณ ห้องพักภายในวัดสุนันทวนาราม เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สิริอายุ 92 ปี โดยงานบำเพ็ญกุศลและพิธีฌาปนกิจ จัด ณ วัดสุนันทวนาราม สวดพระอภิธรรมทุกคืน เริ่มเวลา 19.00 น. พิธีฌาปนกิจ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 พิธีเริ่มเวลา 14.00 น.ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็กบรรยากาศการนำเสนอทักษะความสามารถในรูปแบบการประชันสมองประลองปรัชญาโรงเรียน องค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงเช้าวันนี้ (27 ส.ค. 2561) ณ ลานหนู ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งบรรยากาศการนำเสนอทักษะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กๆ ระดับเด็กเล็ก 1 ในรูปแบบการประชันสมองประลองปรัชญาโรงเรียน องค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ (23 ส.ค. 2561) ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็กในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งบรรยากาศการนำเสนอทักษะความสามารถในการเรียนรู้ที่น่าดูชมของเด็กๆ ในรูปแบบการประชันสมองประลองปรัชญาโรงเรียน องค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของระดับอนุบาล1- 3 วันนี้ (20 ส.ค. 2561) ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 8 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง"กีฬาเป็นยาวิเศษ" สมชื่อ เห็นได้ชัดจากความสุขสนุกสนานบนใบหน้าของทุกคนที่มาร่วมเล่นกีฬา ครั้งนี้ในรูปแบบการละเล่นเด็กไทย จากงานกีฬาครอบครัวสยามสามไตร ระดับอนุบาล องค์ความรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้ง ณ ที่นี้ ที่มาร่วมสร้างสรรค์ให้เกิด "กีฬาครอบครัว" ขึ้นอย่างสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเล็กๆ ของเรา ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสยามสามไตร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร กล่าวอาเศียรวาท วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีพระแม่เจ้า" นำโดยหม่อมหลวงพูนแสง ลดาวัลย์ สูตะบุตร ประธานพิธี วันนี้ (10 ส.ค. 2561) 🇹🇭️🙏 #วันเฉลิมพระชนมพรรษา #พระบรมราชินีนาถ #วันแม่แห่งชาติ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปโรงเรียนสยามสามไตร อาสาทำดีเพื่อแม่ #เปิดตลาดศิลปาชีพสยามสามไตรถวายแม่ของแผ่นดิน วันนี้ (10 ส.ค. 2561) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนอาสาเปิดร้านค้านานาชนิด นำรายได้ถวายเป็นพระราชกุศล ยอดรวมกว่า 31,000 บาท ซึ่งจะมีตัวแทนครูและนักเรียนเดินทางไปมอบเงินแด่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในลำดับต่อไป ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ณ ที่นี้ ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และอาหารในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็ก
เชิญชม นักกีฬาเรือใบ โรงเรียนสยามสามไตร ในรายการกบนอกกะลา ตอน "ชีวิต ใบเรือ และแรงลม"
นักกีฬาเรือใบ ประเภท Optimist หลักสูตรค่ายเรือใบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 #โรงเรียนสยามสามไตร ในรายการกบนอกกะลา ตอน "ชีวิต ใบเรือ และแรงลม" ระหว่างการเข้าร่วมแข่งขันเรือใบนานาชาติ Top of the Gulf Regatta 2018 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube: TvburabhaOfficial 😀🇹🇭️ ขอขอบคุณ รายการกบนอกกะลา และ รายการ Top of the Gulf Regatta ณ ที่นี้
🙏 https://www.youtube.com/watch?v=MMnTdleicYI #เรือใบ #เด็กไทย #กีฬาเป็นยาวิเศษ #ตามรอยพระอัจฉริยภาพ #ในหลวง

 

 

.