วิถีชีวิต


๗.๐๐ น. วิถีไทย วิถีพุทธ เริ่มต้นวันด้วยวิถีชีวิตที่ดีงาม ไปลา – มาไหว้กราบพระประธานของโรงเรียน สวัสดีทักทายครูและผู้ใหญ่ งานชีวิต ด็กๆ ฝึกการดูแลรับผิดชอบตนเอง ด้วยการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง กระเป๋า รองเท้า พร้อมสำหรับการเรียนรู้ คงแก่เล่น เด็กๆ ได้มีเวลาเล่นอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สนามทราย ลานหนูน้อย ห้องสมุด ก่อนเริ่มเรียน


๗.๓๐ น. วันพระ เชิญผู้ปกครองร่วมทำบุญใส่บาตรกับลูกและครู สนับสนุนให้ลูก ออมเงินมาบำเพ็ญทาน สร้างวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักชาวพุทธ

จันทร์ / อังคาร / พฤหัสฯ ประถม เข้าแถว ณ หอกีฬา
การเข้าแถว ทุกระดับชั้น นำเข้าสู่หลักไตรรงค์ สร้างสามัคคีธรรม ความเป็น สยามสามไตร เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สมาทานหลักชาวพุทธ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ระลึกถึงคุณของมารดาบิดา ผู้มีพระคุณ ต่อด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา บริหารร่างกายตามหลักดุลยภาพศาสตร์ ฝึกสร้างระเบียบวินัยความพร้อมเพรียง

 

๘.๐๐ น.      ประถม เริ่มการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนในภาคเช้า
วันศุกร์        ทำวัตรเช้า รวมทุกระดับชั้น ปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ร่วมกัน    สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ณ หอธรรมะ ชั้น ๔
บำเพ็ญประโยชน์ ดูแลจัดเก็บ แยกขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนตน ส่วนรวม ห้องเรียน ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ

๘.๑๕ น.      จันทร์ / อังคาร / พฤหัสฯ เด็กเล็ก อนุบาล เข้าแถว ณ ลานหนู (ปฏิบัติเช่นเดียวกับระดับประถม)
วันพุธ          ละครธรรม ณ ลานหนู เป็นวันที่เด็กๆ รอคอยชมหรือร่วมแสดงกับครู  เพื่อปลูกฝัง นำความรู้ สู่การปฏิบัติจริงตามนโยบายโรงเรียน หลักชาวพุทธ วันสำคัญต่างๆ และเพื่อฝึกการแสดงออกต่อชุมชน

๘.๔๕ น.      วิทิสาสมาธิ ช่วงที่ ๑

               ดื่มนมถั่วเหลือง และรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล

 

กระบวนการทางปัญญา รู้เท่าทันตามความเป็นจริง การเรียนรู้เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และรับรู้ที่ใจ) ในเนื้อหาองค์ความรู้ทั้ง ๔ อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต
องค์ความรู้ที่ ๑  “ธรรมชาติกับตัวของเรา”
องค์ความรู้ที่ ๒  “ธรรมชาติกับสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมไทย”
องค์ความรู้ที่ ๓  “ธรรมะกับธรรมชาติ”
องค์ความรู้ที่ ๔  “ธรรมชาติกับวิวัฒน์วิทยาการ (เทคโนโลยี)”

๑๐.๐๐ น.   พัฒนาทักษะความสามารถที่หลากหลาย เปิดศักยภาพในมุมการเรียนรู้ การทำงานเสรี ทั้งกลุ่มย่อยและรายบุคคล แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ทั้งในและนอกห้องเรียน

๑๑.๐๐ น.   วิทิสาสมาธิ ช่วงที่ ๒ 

๑๑.๓๐ น.   กระบวนการทางปัญญา สรุปทบทวนความรู้ด้านวิชาการ (ครึ่งวันเช้า)

๑๒.๐๐ น.   งานชีวิต      เตรียมโต๊ะอาหาร / ดูแลรักษาของส่วนรวม / จัดเตรียมที่นอน
๑๒.๐๐ น.   ฝึกวินัย       วินัยในการรับประทานอาหาร การแบ่งปัน รอคอย รู้คุณค่า ของสิ่งที่รับประทาน รู้จักขอบคุณผู้บริการ ผู้จัดเตรียมอาหาร รู้จักประมาณในการบริโภค รับประทานแต่พอดี ไม่เหลือทิ้ง รู้จักรับผิดชอบตนเอง ทำความสะอาด จัดเก็บภาชนะ โต๊ะอาหาร
งานชีวิต      ระดับเด็กเล็ก – อนุบาล ๒ อาบน้ำ ใส่ชุดนอน จัดที่นอน ฝึกการดูแลสุขอนามัยส่วนตน / สวดมนต์ / ฟังนิทานธรรมะ / เพลงกล่อม / เพลงบรรเลง / นอนหลับพักผ่อน
ระดับอนุบาล ๓  อาบน้ำ (ไม่นอนกลางวัน) เข้าสู่บทเรียนช่วงบ่าย เพื่อเตรียมตัวขึ้นระดับประถม

๑๒.๓๐ น.   อนุบาล ๓ - ประถม ๖ สนทนาภาษาอังกฤษรายวัน  

๑๒.๕๐ น.   ผู้นำ – ผู้ตาม ระดับประถมรวมพล ณ ลานหนู โดยประธานนักเรียนและ  รองประธานร่วมนำกิจกรรม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม

๑๓.๐๐ น.   บทเรียน      ระดับประถม เข้าสู่บทเรียนตามหอการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการจริง

๑๔.๐๐ น.   งานชีวิต      ระดับเด็กเล็ก – อนุบาล ๒ ตื่นนอน จัดเก็บที่นอน แต่งตัว จัดเก็บสิ่งของ เตรียมกลับบ้าน / ดื่มนมถั่วเหลือง
ประถม หอการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมชมรมเรียนรู้ชีวิต ฝึกปฏิบัติการผ่านการทำงาน

๑๔.๑๕ น.   โยนิโสมนสิการ ระดับอนุบาล สรุปทบทวนตนเองด้านชีวิต การเรียนรู้ ประจำวัน ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น การกระทำดี – ไม่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น แล้วตั้งจิตเพื่อจะปรับพัฒนาตนเองต่อไป ร่วมวางแผน เตรียมตัวเรียนรู้ในวันพรุ่งนี้ / ดุลยภาพศาสตร์
๑๔.๓๐ น.   วิทิสาสมาธิ ช่วงที่ ๓
เลิกเรียน     ระดับอนุบาล
คงแก่เล่น    หลังเลิกเรียน เด็กๆ ได้มีเวลาเล่นอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้  หลากหลาย ที่สนามทราย ลานหนูน้อย ห้องสมุด ก่อนกลับบ้าน

๑๕.๐๐ น.   โยนิโสมนสิการ ระดับประถม สรุปทบทวนตนเองด้านชีวิต การเรียนรู้ ประจำวัน ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น การกระทำดี – ไม่ดี ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น แล้วตั้งจิตเพื่อจะปรับพัฒนาตนเองต่อไป ร่วมวางแผน เตรียมตัวเรียนรู้ในวันพรุ่งนี้
ปฏิบัติภารกิจ เวรประจำวันของแต่ละห้อง โดยเด็กๆ สลับผลัดเปลี่ยนกันตามมอบหมาย / ดุลยภาพศาสตร์

๑๕.๓๐ น.   เลิกเรียน    ระดับประถม
คงแก่เล่น    หลังเลิกเรียน เด็กๆ ได้มีเวลาเล่นอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สนามทราย ลานหนูน้อย ห้องสมุด ก่อนกลับบ้าน

๑๖.๓๐ น.   สิ้นสุดเวลาครูเวรประตู – เวรสนาม / ห้องสมุดและหอกีฬาปิดทำการ
เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเล่นในสนาม และมาแจ้งชื่อลงบันทึกประจำวัน โดยมี ผู้ดูแลรับช่วงต่อ (บริการดูแลเด็กนอกเวลา) จนกว่าผู้ปกครองจะมารับ
แบบอย่างที่ดี...สู่การปฏิบัติที่ดี
เชิญชวนผู้ปกครอง...ร่วมสร้างวินัยและวิถีชีวิตคนไทยที่งดงาม