ข้อมูลตื่นรู้


1. นักเรียน

เปิดสอน ระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม
(อายุตั้งแต่ 1.6 ปี – 12 ปี)
สัดส่วนครูต่อเด็ก
  - เด็กเล็ก 6 – 8 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 15 – 20 คน)
  - อนุบาล 10 – 12 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 20 – 25 คน)
  - ประถม 25 – 30 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 25 – 30 คน)

การรับสมัครนักเรียนใหม่

  - ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนธันวาคม ถึง มีนาคม สำหรับน้องๆ ของศิษย์ปัจจุบัน / เด็กเก่า
สมัครสิงหาคม ถึง กันยายน เด็กทั่วไป รอบที่ 1 ตุลาคม ถึง ธันวาคม / พร้อมทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
รอบที่ 2 (กรณีมีที่ว่าง) มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ / ทดสอบเด็กและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
  - ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัคร


  - ค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (คิดทำนำปัญหา Day Camp) เปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 (คิดทำนำปัญญา Day Camp) เปิดรับสมัคร เดือนมกราคม
  - ค่ายนักเรียนนานาชาติ "สร้างวิถีชีวิตความเป็นคนไทย ด้วยภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณี มารยาทไทย"
สมัครระหว่างพฤษภาคม ถึง มิถุนายน
  - Day Care เด็กเล็ก อายุ 1.6 – 2 ปี เปิดตลอดปี
  - Play Group เด็กเล็กที่คุณแม่เลี้ยงเอง

เอกสารการรับสมัครนักเรียน

  - Download >> ขั้นตอนการรับสมัคร
  - Download >> ใบสมัครนักเรียนสยามสามไตร
  - Download >> ใบสมัคร ASP 27 อนุบาล
  - Download >> ใบสมัคร ASP 27 ประถม

2. ผู้ปกครอง

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
  - Download >> ใบสมัครปฏิบัติธรรม
  - Download >> ปฏิทิน
  - Download >> คู่มือผู้ปกครอง