ข้อมูลตื่นรู้


1. นักเรียน

เปิดสอน ระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม - มัธยม
(อายุตั้งแต่ 1.6 ปี – 15 ปี)
สัดส่วนครูต่อเด็ก
  - เด็กเล็ก 6 – 8 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 15 – 20 คน)
  - อนุบาล 10 – 12 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 20 – 25 คน)
  - ประถม 25 – 30 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 25 – 30 คน)
  - มัธยม 25 – 30 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 25 – 30 คน)

การรับสมัครนักเรียนใหม่

รอบที่ 1 เดือนสิงหาคม / รับสมัคร ทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
รอบที่ 2 เดือนธันวาคม (กรณีมีที่ว่าง) / รับสมัคร ทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

การรับสมัครค่ายช่วงปิดภาคเรียน(สำหรับนักเรียนภายนอก)

  - ค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 - 2 (คิดทำนำปัญหา) เปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม และเดือนกุมภาพันธ์
  - ค่ายสำหรับนักเรียนนานาชาติ "สร้างวิถีชีวิตความเป็นคนไทย ด้วยภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณี มารยาทไทย"
เปิดรับสมัครระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน
  - PlayGroup เด็กอายุ 1.6 - 3.6 ปี ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ลงทะเบียนฟังนโยบายการเข้าเรียน(Open House)

  - Download >> ขั้นตอนการรับสมัคร

เอกสารการรับสมัครนักเรียน

  - Download >> ขั้นตอนการรับสมัคร

2. ผู้ปกครอง

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
  - Download >> ใบสมัครปฏิบัติธรรม
  - Download >> ปฏิทิน