สยามสามไตร


ประวัติโรงเรียนสยามสามไตร

           พุทธศักราช 2523 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ และคุณหญิงมัทนี โปษะกฤษณะ สู่ระบบการศึกษาแนวพุทธในปี 2542

           พุทธศักราช 2546 เริ่มขยายการศึกษาสู่ระดับประถมศึกษาในชื่อ “บ้านพุทธประถม” และวางหลักสูตรเน้นวางรากฐาน 3 วิถี ไว้ชัดเจน คือ วิถีไทย วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธ อันเป็นแนวทางและรูปแบบที่ทรงคุณค่า สร้างเด็กไทยให้ดำรงความเป็นไทย รักษาโลกธรรมชาติ สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน

           และในปี พุทธศักราช 2550 โครงการก่อสร้าง ”โรงเรียนสยามสามไตร” สำเร็จด้วยทุนบุญสนับสนุนจากผู้ปกครอง บุพการี ญาติมิตร ออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยศิลปินแห่งชาติ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา พัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลต่อเด็กเป็นรูปธรรมชัดเจน ในแนววิถีชีวิต " คงแก่เล่น คงแก่เรียน คงแก่การทำงาน การเข้าสังคม " ให้เกิดผลสมจริงในทุกระดับชั้น โรงเรียนประถมศึกษาใหม่ บนผืนดินเดิม เปิดเรียนเป็นทางการด้วยชื่ออันเป็นมงคล สมบูรณ์ด้วยความหมาย " โรงเรียนสยามสามไตร " จาก ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในระดับเด็กเล็ก อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับการพัฒนา ผู้บริหารน้อย และคุณครูรุ่นใหม่ ตามนโยบายเชิงอุดมคติต่อไป

ปรัชญาโรงเรียนสยามสามไตร

      รู้จักตนเอง เรียนรู้โลกรอบตัว มีจริยธรรม นำความสามารถ สู่ความสุข

คติพจน์โรงเรียนสยามสามไตร

      ฝืนกระแสโลกได้ คือ การดำเนินตามรอยพระพุทธบาท และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ บุพการีของโรงเรียน

หลักสูตร – แนวทางการจัดการศึกษา

      ระบบการศึกษาแนวพุทธ และหลักสูตรพื้นฐานตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
      เปิดสอนระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม – มัธยม อายุตั้งแต่ 1.6 – 15 ปี

สถาปัตยกรรมอาคารเรียน

           แบบโดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2541 ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ระบบการศึกษาแนวพุทธ


แผงแนวคิด การสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ “ด เป็น ฅ”


อาคาร 4 ชั้น 3 ปีก เน้นการศึกษาที่ฝึกสร้างเด็ก ทั้งด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา

           สูงสุดคือแผงสัญลักษณ์ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน องค์แทนบรมครู...พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
           สถานที่ – ห้องเรียน – หอการเรียนรู้ เป็นเอกลักษณ์ตรงตามนโยบายวิถีไทย วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธ      - อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น (อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี)
      - ห้องเรียนระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม ระดับชั้นละ 2 ห้อง โดดเด่นในชั้นที่ 2 โปร่งเป็นไม้ไผ่ ชั้นที่ 3 เป็นระแนงไม้
      - สนามเด็กเล่น เด็กเล็ก – อนุบาล เป็นสนามทรายและ Junk Yard
      - ฐานเครื่องเล่นเด็กประถม เป็นฐานปีนป่ายท้าทายในแบบลูกเสือ
      - สวนธรรมชาติประกอบด้วยพืชพรรณไม้ป่า 6 ชนิด และไม้มงคล
      - หอสมุด หอธรรมะ หอธรรมชาติ หอดนตรีไทย หอดนตรีสากล หอนาฏศิลป์ หอกีฬาและการละเล่น หออาหารและโภชนาการ ฯลฯ

 

 

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นธรรมทานแก่สังคม ครั้งที่ 6 "ตอน ตัวอย่างกิจกรรมงดงามโรงเรียนวิถีพุทธ" ฉบับเต็ม